ericstorm

Salgs- og leveringsbetingelser

1.0 Gyldighed
1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2 Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er Eric Storm A/S almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende.

2.0 Tilbud, ordrebekræftelse og pris
2.1 Med mindre andet er anført i tilbuddet, er alle skriftligt afgivne tilbud bindende i 30 dage, således at tilbuddet skal være accepteret 30 dage fra dateringen af tilbuddet. 2.2 Stemmer Eric Storm A/S ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. 2.3 Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms og andre offentlige afgifter, med mindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. Køber er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i moms- og afgiftssatser, kurser, toldsatser, fragtrater eller andre udefra kommende ændringer som er uden Eric Storm A/S indflydelse.

3.0 Betaling og kreditgivning
3.1 Der betales kontant ved leveringen, medmindre andet er skriftligt aftalt eller angivet i fakturaen. 3.2 Kreditgivning uden sikkerhedsstillelse kan alene ske på baggrund af tilfredsstillende økonomiske oplysninger. 3.3 Efter forfaldsdagen beregnes rente med den til enhver tid gældende procesrente. 3.4 Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af Eric Storm A/S. 3.5 Hvis købers betalingsevne efter Eric Storm A/S opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er Eric Storm A/S berettiget til som betingelse for ordrens udførelse at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen.

4.0 Ejendomsforbehold
4.1 Det solgte forbliver Eric Storm A/S ejendom, indtil samtlige beløb vedrørende ordren er betalt. 4.2 Eric Storm A/S har ejendomsretten til produktionsværktøjer, tegninger og andet teknisk materiale vedrørende leverancen, herunder film og trykplader, uanset om køberen har betalt herfor, medmindre andet er aftalt skriftligt.

5.0 Levering

5.1 Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse. 5.2 Levering sker ab lager Odense til hele landet og brolagte øer for leverancer mindre end kr. 6.000,00, med mindre andet er skriftligt aftalt. 5.3 Eric Storm A/S forbeholder sig ret til dellevering. 5.4 Eric Storm A/S forbeholder sig ret til at udskyde leveringsterminen på grund af omstændigheder som angivet i pkt. 11, såfremt der gives besked herom i rimelig tid, før levering skulle have fundet sted. 5.5 Varer på prøve eller varer der er udlånt af Eric Storm A/S skal returneres i ubeskadiget og rengjort stand. Beskadiget emballage erstattes af køber. 5.6 Returvarer • Ønsker du at returnere varer skal det ske mod forudgående skriftlig aftale.• Hvis en reklameret vare beskadiges på grund af manglende emballering ved returnering, er det afsenders fulde ansvar. • Ved fejlbestilling er kunden selv ansvarlig for retur transport.
 
6.0 Mængde- og kvalitetstolerancer
6.1 Eric Storm A/S forbeholder sig ret til mængdeafvigelser på indtil 10% af den aftalte mængde. 6.2 Produkters egenskaber, f.eks. vægt, dimension, rumfang, dekoration, farvevariation m.v. kan variere indenfor et vist toleranceområde. Produktet anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dets værdier ligger indenfor de i branchen sædvanemæssige kvalitetstolerancegrænser, eller hvis det svarer til de særlige kvalitetsspecifikationer, der er aftalt i de enkelte tilfælde. 6.3 Materiale fra køber såsom specifikationer, beskrivelser, tegninger, illustrationer m.v. anses alene for generelle retningslinjer og er ikke en del af nærværende aftale, medmindre andet er aftalt skriftligt.

7.0 Ansvar og forsinkelser
7.1 Eric Storm A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse. 7.2 Eric Storm A/S er alene ansvarlig for tab, som ikke overstiger købesummen for de forsinkede leverancer. 7.3 Eric Storm A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes Eric Storm A/S eller andre, for hvem Eric Storm A/S er ansvarlig, som uagtsom. 

8.0 Ansvar for mangler
8.1 Eric Storm A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af mangler ved produkterne. 8.2 Eric Storm A/S er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne. 8.3 Ved levering af produkter, har køber pligt til, inden det leverede tages i brug, at foretage forsvarlig kontrol af det leverede.
8.4 Såfremt der ikke foretages forsvarlig kontrol, eller der senere konstateres mangler som kunne/burde have været påvist før ibrugtagning, hæfter Eric Storm A/S alene for værdien af de mangelfulde produkter. Såfremt mangler først er eller burde/kunne have været påvist efter at ibrugtagningen er påbegyndt, hæfter Eric Storm A/S med et beløb svarende til købesummen for de mangelfulde varer samt ibrugtagning og indhold. 8.5 Erstatning jf. pkt. 8.3 og 8.4 kan dog aldrig overstige købesummen for den samlede mangelfulde leverance. 8.6 Eric Storm A/S er berettiget til at foretage afhjælpning af mangler herunder at foretage omlevering inden for en rimelig tid. 8.7 Såfremt afhjælpning/omlevering ikke kan finde sted, forbeholder Eric Storm A/S sig ret til at meddele forholdsmæssigt afslag eller tage de mangelfulde produkter retur mod godtgørelse af købesummen, uden at køber kan gøre yderligere ansvar gældende overfor Eric Storm A/S.

9.0 Reklamationer
9.1 Ved mangler/forsinkelse skal køber skriftligt uden ophold efter leveringen reklamere overfor Eric Storm A/S. 9.2 Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved produkter, såfremt reklamation ikke har fundet sted senest ½ år efter levering.

10.0 Produktansvar
10.1 For skade forvoldt af defekte produkter hæfter Eric Storm A/S alene i det omfang, det fremgår af ufravigelige lovbestemmelser. 10.2 Eric Storm A/S er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne:a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse.b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af Eric Storm A/S produkt forårsager. 10.3 Eric Storm A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekte produkter. 10.4 Såfremt Eric Storm A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Eric Storm A/S skadesløs i det omfang, det følger af ovenstående. 10.5 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som Eric Storm A/S. 10.6 Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

11.0 Force majeure og andre uforudsete omstændigheder
11.1 Medmindre Eric Storm A/S har kunnet undgå en følge eller have afværget den, hæfter Eric Storm A/S ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vare-knaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder. 11.2 Eric Storm A/S skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om sådanne omstændigheder.

12.0 Lovvalg og værneting
12.1 Enhver uoverensstemmelse mellem køber og Eric Storm A/S, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København. I det omfang Eric Storm A/S måtte blive pålagt et ansvar over for tredjemand, som skyldes forhold hos køber, er køber forpligtet til at holde Eric Storm A/S skadesløs. Køber er samtidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler kravet mod Eric Storm A/S.
 
 
 
Odense, den 1. september 2010

ERIC STORM A/S

Energivej 27

DK-5260 Odense S

tel : (+45) 66 13 53 64

Mail : info@eric-storm.dk

Eric Storm Smiley